Japanese cuisine at Takô sushi restaurant, Vilamoura.

Japanese cuisine at Takô sushi restaurant, Vilamoura.